Etusivu Tule jäseneksi Osuuskunnan säännöt Virtuaalitoimisto
 
 

Huom!

Vierailijoista kerätään tietoja kävijätilastointia ja tietoturvaa varten. Näitä tietoja ovat esimerkiksi internetselain, IP-osoite, kellonaika ja päiväys. Tietoja käytetään sivuston ylläpitoon sekä sisäänkirjautumisyritysten dokumentointiin.

Säännöt 

 

Yritys- ja yhteisötunnus: 1059474-6

Kaupparekisterinumero: 687.138

Yhtiö: Novaco osk

Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki, puh 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:

Voimassaolevat säännöt 21.2.2011

Voimassaoloaika: 21.2.2011

 

1 § Osuuskunnan toiminimi on Novaco osk. Osuuskunnan kotikunta on Tampere.

2 § Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsentensä elinkeinon tukeminen ja markkinointi. Osuuskunnan toimialana on kustannustoiminta, viestintä-, konsultointi- ja koulutuspalvelut, toimituksellisen, graafisen, valokuvaus-, käännös-, taloushallinnollisen sekä hoitotyön myyminen, taidetoiminta, lahjatavarat, myymälässä tapahtuva myynti, maahantuonti ja vienti sekä vaatetus- ja tekstiilituotteiden valmistus ja myynti.

3 § Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus. Osuuskunnan jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai toimii vastoin osuuskunnan yhteistä päämäärää tai etua. Mikäli henkilö aiotaan erottaa, tulee hänen saada siitä tieto vähintään kuukautta ennen päättävää kokousta.

4 § Osuuskunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on 170 euroa. Osuusmaksu suoritetaan enintään kahdessa erässä viimeistään kahden kuukauden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä osuuskunnan pankkitilille. Osuusmaksulie maksetaan ylijäämästä osuuskunnan kokouksen vuosittain päättämä korko.

5 § Osuuskuntaan liittyviltä jäseniltä peritään liittymismaksu, jonka suuruus on 100 euroa. Liittymismaksu maksetaan kertamaksuna samanaikaisesti osuusmaksun kanssa. Liittymismaksua ei palauteta jäsenen erotessa osuuskunnasta.

6 § Jos jäsen tahtoo erota osuuskunnasta, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenen katsotaan eronneen osuuskunnasta, kun sanottu ilmoitus on tullut hallitukselle tiedoksi. Osuusmaksu palautetaan jäsenen erotessa osuuskunnasta osuuskuntalain mukaisesti.

7 § Poistettu

8 § Osuuskunnan jäseniltään ostamien palvelujen hinnat päättää hallitus. Yleisistä hinnoittelu-perusteista päättää osuuskunnan kokous.

9 § Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

10 § Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 - valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjatarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

 - todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

 - esitetään edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

 - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

 - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille

 - päätetään mahdollisen ylijäämän käyttämisestä tai tappion peittämisestä

 - päätetään, kuinka suuri osuus (%) liikevaihdosta varataan kuluvalla tilikaudella osuukunnan hallintokulujen kattamiseen. Hallitus voi tarvittaessa päättää osuuden alentamisesta kesken tilikauden.

 - määrätään hallituksen jäsenten palkkiot

 - valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja

 - käsitellään aloitteet

 - käsitellään muut kokouskutsusaa mainitut asiat

11 § Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisena.

12 § Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Heidän on annettava kirjallinen suostumuksensa tehtävään. Hallitus valitsee itselleen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja johtaa sen toimintaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

13 § Hallitus päättää, miten sen valvonnassa hoidetaan osuuskunnan juoksevat asiat.

14 § Hallituksen tehtävänä on muualla säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi:

 - kutsua koolle osuuskunnan kokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat

 - halutessaan valita osuuskunnalle toimitusjohtaja keskuudestaan tai ulkopuolelta

 - edistää osuuskunnan etua ja huolehtia siitä, että osuuskunnan hallinto, kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty

 - ylläpitää jäsenluetteloa, johon on merkittävä osuuskunnan Jasenen nimi ja osoite, osuusmaksujen määrä sekä päivä, jona henkilö on tullut jäseneksi tai jäsenyys on lakannut

15 § Osuuskunnan toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen yhdessä tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus päättää prokuroiden antamisesta.

16 § Mikäli osuuskunnalla on toimitusjohtaja, tulee hänen toimia osuuskuntalain, sääntöjen ja osuuskunnankokouksen ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut.

17 § Osuuskunnan tilinpäätöspäivä on kalenterivuoden viimeinen päivä.

18 § Osuuskunnalla on lainmukainen vararahasto, jota kartutetaan, kunnes se on yksi sadasosa taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään kaksituhattaviisisataa (2.500) euroa.

19 § Osuuskunnan tuottamasta ylijäämästä tehdään ensin lain edellyttämä siirto vararahastoon, kunnes se on karttunut täyteen määräänsä. Sitten maksetaan lisäosuusmaksujen ja osuusmaksujen korot ja lopusta osuuskunnan kokouksen päättämä määrä investointeihin ja koulutukseen ja jäsenille palautuksena

osuuskunnan maksamien palkkojen suhteessa.

20 § Osuuskunnan mahdollinen purkaminen ja varojen jako tapahtuu osuuskuntalain säädosten mukaisesti.

21 § Jäsenet ovat velkojia kohtaan lisämaksuvelvollisia selvitystila- ja konkurssitilanteessa siten, että Jasenen lisämaksuvelvollisuus on rajattu 170 euroon, yhtä suurena jokaista jäsentä kohti.

22 § Riidat osuuskuntaa koskevissa asioissa toiselta puolen osuuskunnan ja toisaalta hallituksen jäsenen, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.

23 § Näitä osuuskunnan sääntöjä voidaan muuttaa osuuskunnan varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Kutsu on toimitettava jäsenille vähintään kuukautta ennen kokousta. Sääntömuutos toteutuu kokouksen yksimielisellä päätöksellä tai kun hyväksymisen takana on vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

24 § Muutoin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.